Plan zarządzania dla bobra europejskiego w Polsce

Aktualności » 2008 » Plan zarządzania dla bobra europejskiego w Polsce

Potrzeba opracowania planu zarządzania bobrem w Polsce wynikała z dwóch głównych przesłanek:

  • spełnienia wymogów Dyrektywy Siedliskowej, nakładających na państwa członkowskie Unii Europejskiej konieczność przygotowania planów zarządzania dla gatunków chronionych
  • konieczności opracowania sposobów postępowania z bobrami w różnych warunkach. Jest to o tyle istotne, że bobry mogą powodować dotkliwe straty gospodarcze, czemu należy zapobiegać lub je zmniejszać, ale również wywierają duży wpływ na środowisko przyrodnicze. Ponadto w siedliskach bobrów często występują chronione i rzadkie gatunki zwierząt i roślin, jak również ekosystemy chronione polskim prawem, konwencjami międzynarodowymi i Unii Europejskiej.

Proces tworzenia planu zaangażował główne grupy zainteresowane w Polsce i sam plan powstał przy ich współudziale. Mocną stroną niniejszego planu jest to, że we wszystkich pięciu warsztatach uczestniczyła zbliżona grupa uczestników oraz to, że plan jest efektem dyskusji w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. W trakcie końcowych warsztatów cały plan został omówiony w szczegółach oraz uzgodniony. Dlatego reprezentuje poglądy szerokiego zakresu stron zainteresowanych co do sposobu spełnienia przez Polskę wymogów Dyrektywy Siedliskowej w odniesieniu do bobra.